De schadesoorten die wij behandelen

Auto-ongeval

Bij verkeersaansprakelijkheid kunt u denken aan letselschade veroorzaakt door gemotoriseerd verkeer, zoals auto’s, vrachtwagens, motoren, bromfietsen, etc. (bijvoorbeeld bij een kettingbotsing in een file, etc).

Ook moet u denken aan letselschade geleden door u als fietser of voetganger, het zogenaamde ongemotoriseerde verkeer (bijv. als voetganger op het zebrapad worden aangereden, als fietser door een andere fietser aangereden etc).

Mocht u in het buitenland een verkeersongeval overkomen zijn dan kunt u, gelet onze gespecialiseerde kennis over het internationaal rechtssysteem, eveneens bij ons terecht.

Het eerste advies/gesprek is altijd gratis, dus Check je Recht! Je hebt er Recht op!

Bedrijfsongeval gehad? Nu allerlei onkosten?

Is u een bedrijfsongeval overkomen?

Op uw werkplek of wellicht onderweg naar een klant?

Enkele voorbeelden uit onze praktijk: letsel aan hand tgv onveilige zaagmachine, splinter in oog t.g.v. onveilige werksituatie, uitgegleden bij een klant tgv onveilige situatie, zwaar voorwerp op hoofd gevallen door onveilige werkvoorschriften, aangereden door collega op heftruck, etc.

Heeft u nu allerlei extra onkosten zoals: ziektekosten, tgv ziektewet geen extra regelmatigheidstoeslagen, reiskosten voor bezoek ziekenhuis/speclalist/therapie, partner vrije dagen opgenomen, extra kinderopvang, aanpassingen in en rondom huis, etc.
Dat bedrag kan flink oplopen, dus informeer bij ons of die kosten vergoedt kunt krijgen!

Soms is het niet meer mogelijk uw oude werkzaamheden te blijven doen en is een arbeidsreïntegratietraject nodig om te worden omgeschoold. Ook hierin begeleiden wij u.

De Arbeidsinspectie dient door uw werkgever altijd op de hoogte te worden gebracht indien er sprake is van een bedrijfsongeval met ziekenhuisopname of (blijvend) letsel. Ook hierop zijn weer allerlei regels van toepassing welke wij u graag nader verklaren.

U kunt bij ons uw letselschade aanmelden voor rechtsbijstand bij het verhalen van uw schadeclaim via 0229-295965 of via het contactformulier op de site of stuur direct een email naar info@slond.nl

CHECK JE RECHT, JE HEBT ER RECHT OP!

Ook voor een second-opinion: Wij zorgen graag voor een bevredigende afloop van uw slepende zaak.

Beroepsziekten

Bij beroepsziekten (bijv. R.S.I. (Repetative Strain Injury), asbestziekten, O.P.S. (oganisch psycho syndroom) dient men te bewijzen dat een werkgever niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht als bedoeld in artikel 6:758 van het Burgerlijk Wetboek.

Bijvoorbeeld: U werkt veel met de computer en heeft dan bijvoorbeeld uw werkgever in een eerder stadium aangegeven dat u pijnklachten in uw arm ervaart waar vervolgens niets mee gedaan wordt.
Dit kan bijvoorbeeld ook ontstaan na overbelasting, indien u te lang in dezelfde houding heeft moeten werken terwijl u meerdere malen heeft aangegeven dat dit te belastend is.
Uw werkgever zou dan eigenlijk passende maatregelen hebben moeten nemen.

Heeft u naar aanleiding hiervan een vraag, neem gerust even contact op of mail ons.
Wij geven u altijd een antwoord.

Fietsongeval

Letselschade na een fietsongeval?

De laatste tijd vinden er vaker verkeersongevallen plaats waarbij fietsers zijn betrokken en met behoorlijk ernstig letsel naar het ziekenhuis moeten voor behandeling.

Hoe staat het met de aansprakelijkheid in zo’n geval?

Als fietser en “kwetsbare” verkeersdeelnemer wordt u extra beschermd door artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Dat betekent dat bij een ongeval met een gemotoriseerd voertuig de fietser sowieso 50% van zijn/haar schade vergoedt krijgt (mits overmacht in het spel). Is de veroorzaker 100% schuldig kan uiteraard ook 100% schadevergoeding worden geëist.
Indien een kind de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt dan wordt bij fietsongevallen 100% van de schade vergoedt. Dit heeft met het normbesef te maken.
Indien de gemotoriseerde veroorzaker overmacht aannemelijk kan maken dan wordt de schade niet vergoedt. Daar zijn echter zware eisen aan verbonden en men moet van goede huize komen om overmacht te bewijzen. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van de fietser.

Mocht u een fietsongeval overkomen t.g.v. een slecht wegdek dan is er wellicht een mogelijkheid om uw schade bij de verantwoordelijke instantie te verhalen (bijv. gemeente of wegbeheerder). Informeer naar uw mogelijkheden, bijvoorbeeld tijdens ons gratis inloopspreekuur elke maandag van 14.00u tot 16.00u.

TIPS:
– Zorg dat er altijd politie bij komt ter vaststelling van de betrokkenen (en evt. getuigen) en schuldvraag.
– Ga altijd bij uw huisarts of ziekenhuis op consult (binnen 24 uur) indien u een ongeval is overkomen als bewijs en ter vastlegging van het letsel.

Wij helpen u graag verder, berekenen en verhalen uw schadevergoeding bij de aansprakelijke partij/verzekeraar.
U kunt aanspraak maken op vergoeding van de financiële schade, denk aan de materiële schade maar ook aan o.a. inkomenstenderving, extra ziektekosten, extra reiskosten, smartengeld, etc.

CHECK JE RECHT! JE HEBT ER RECHT OP! via 0229 – 29 59 65 of via info@slond.nl

Kind met letselschade

Kind met letselschade is een helaas veelvoorkomend feit en ligt altijd erg emotioneel en gevoelig. U wilt het beste voor uw kind en zeker als het (blijvend) schade heeft opgelopen! De impact op het hele gezin is groot en de kosten kunnen aardig oplopen. Ook hierbij kunnen wij uw schadeclaim opstellen en claimen en u adviseren tijdens het hele traject van de schaderegeling.
Een met de aansprakelijke partij overeengekomen schaderegeling wordt in geval sprake is van minderjarigheid altijd eerst voorgelegd aan de kantonrechter, dus uw kind wordt altijd juridisch beschermd!

Medische misser

Het aspect van de aansprakelijkheid na een medische misser is vaak een lastige en complexe kwestie om te beoordelen.

Als er sprake is van een medische misser, is een logische reactie dat mensen ervan uitgaan dat de aansprakelijkheid direct wordt erkend, zodat een schadevergoeding kan worden afgedwongen. Niets is echter minder waar. De complexheid zit hem veelal in het feit dat aangetoond moet worden dat er een medische misser is begaan die in juridische zin, DIT IS ZEER BELANGRIJK, tot erkenning van aansprakelijkheid leidt.
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, doch juist wanneer er sprake is van een medische behandeling/ingreep kan dit vervelend uitpakken.

Bekeken zal natuurlijk ook moeten worden of een medische behandelaar/arts/ziekenhuis zich aan protocollen/regels voor behandelingen heeft gehouden en/of bijvoorbeeld een patiënt goed geïnformeerd is over eventuele complicaties/risico’s van een behandeling c.q ingreep.

Wij dienen daartoe gebruik te maken van de expertise van onze zeer kundige en gespecialiseerde medisch adviseurs. Zij kunnen op basis van de aanwezige of nog te verkrijgen medische gegevens beoordelen of een causaal (=oorzakelijk) verband bestaat tussen het opgelopen letsel en de medische misser.

Voor het verkrijgen van de medische gegevens tekent u een medische machtiging, zodat de medisch adviseur toestemming heeft om uw persoonlijke, medische gegevens op te vragen, in te kijken en te beoordelen in het kader van de medische misser. Dat is uiteraard slechts aan een arts voorbehouden en niet aan derden. Wij hanteren hiervoor uiteraard de zorgvuldig opgestelde Gedragregels Letselschade opgemaakt door de Letselschaderaad, welke wij als professioneel letselschadebureau onderschrijven.

Omver geskied op de piste?

De wintermaanden lenen zich voor velen om weer fijn op wintersportvakantie te gaan. Helaas wordt ook daar regelmatig letselschade opgelopen naast (in het verkeer) maar vooral op de piste, denk maar aan de traditionele gipsvluchten, het ernstige en uiteindelijk fatale skiongeval van prins Friso en recent uiteraard het zeer ernstige ski ongeval welk oud-formule 1 coureur Michael Schumacher is overkomen.

Heeft u tijdens de wintersportvakantie letsel opgelopen? door toedoen van iemand anders? of een gevaarzettende situatie?  Lees dan verder:

BELANGRIJK: Bij ski ongevallen zijn er verkeersregels van toepassing, de Internationale Ski Federatie heeft daartoe in 1967 de FIS-regels opgesteld. Het is belangrijk daar vóór het skiën kennis van te nemen. Het is erg belangrijk voor het vaststellen van de aansprakelijkheid na een ski ongeval dat er getuigen zijn en er een proces-verbaal opgemaakt wordt door de lokale autoriteiten.
U kunt het beste zoveel mogelijk binnen de eerste 24 uur schriftelijk met handtekening van tegenpartij/getuigen vastleggen, maar maak ook foto’s/filmpje van de situatie/plaats van ongeval/tegenpartij. Vraag bij de politie en/of bij het opmaken van een proces-verbaal indien nodig om een tolk en onderteken geen verklaringen die u niet begrijpt. Bewaar alle bonnen, tickets, medische info, etc.

De schade kan oplopen van: gemiste vakantie(reissom/vakantiedagen), (deels) ongebruikte skipas, beschadigde skikleding/accessoires, smartengeld, reisskosten, ziektekosten tot zelfs blijvende invaliditeit met arbeidsongeschiktheid, aangepaste arbeid, gederfde inkomsten, studievertraging (bijv. bij schoolgaand kind) en pensioenschade.

Veel mensen sluiten ook een ongevallenverzekering af waarop je na een skiongeval met letsel en blijvende invaliditeit aanspraak kunt maken op schadevergoeding.

Bent u op wintersportvakantie geweest en heeft u óf uw kind daar letselschade opgelopen?

U kunt ons altijd bellen voor vragen/advies hierover, óók vanuit het buitenland: 0031-229-295965!
Of informeer naar uw mogelijkheden via het formulier op onze site of mail naar info@slond.nl.

Wij behartigen uw belangen professioneel én persoonlijk en zorgen voor de beste schadeafwikkeling voor Ú!

Overleden door ongeval/medische fout: schadeclaim

Overlijdensschade

Volgens de Nederlandse wet is overlijdensschade de schade die nabestaanden kunnen claimen, omdat de overleden persoon (als ouder of partner) nu niet meer in staat is hen te onderhouden of te verzorgen. Deze nabestaanden hebben dan recht op een financiële compensatie van degene die voor het overlijden in juridische zin aansprakelijk is.

Omdat er vooral in het verkeer zoveel mensen noodlottig overlijden, is de betalende partij meestal een WA-verzekeraar.

Maar ook als er sprake is van een overlijden door een ander soort ongeval, bijv. een medische fout of bedrijfsongeval kan overlijdensschade geclaimd worden.

Wij kunnen voor u de aansprakelijkheid en schade beoordelen/in kaart brengen/berekenen, het contact met de tegenpartij onderhouden om u zo min mogelijk te belasten, de schadeclaim voor u vorderen en u begeleiden/adviseren tijdens het schaderegelingstraject en voor u de beste schadevergoeding te verkrijgen om naast het emotionele verlies, het financiële verlies te verzachten.

De schadeposten waar u aan kunt denken: kosten van begrafenis/crematie, zorgkosten minderjarige kinderen, bedrijfsschade, pensioenschade, onderhoudskosten huisvesting/tuin, materiele kosten, etc.

Heeft u of iemand die u kent dit meegemaakt en naar aanleiding van bovenstaande behoefte aan nadere uitleg/advies op uw persoonlijke situatie na een ongeval? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op via 0229-295965 of via email: info@slond.nl

Ongevallen met het openbaar vervoer

Maar ook in het openbaar vervoer (trein/bus/metro/tram) gebeuren met enige regelmaat ongevallen, waarvoor de aansprakelijkheid kan worden gelegd bij de vervoersmaatschappij/diens verzekeraar en uw schadeclaim voor vergoeding in aanmerking kan komen (bijv. de trambotsing in Den Haag (11-09-12), etc).

Schade waar de gemeente aansprakelijk voor kan worden gesteld

De gemeente of overheid kan in veel gevallen aansprakelijk worden gesteld na het oplopen van letsel in de openbare ruimte.

Enkele voorbeelden:
– wanneer u over een losse (door slecht onderhoud) stoeptegel bent gestruikeld en letsel heeft opgelopen of
– letsel ten gevolge van een val door loszittende putdeksel of
– letsel ten gevolge van een val over niet opvallende verhoging of verlaging van het trottoir of
– letsel ten gevolge van ongeval van leerling op het schoolterrein
– etc.

Vereiste is dan wel dat aangetoond moet worden dat de gemeente niet aan haar zorgplicht heeft voldaan.
Immers, van mensen wordt natuurlijk ook enige mate van oplettendheid verwacht.

Weet u niet zeker of dit voor u geldt? Voor een juridisch advies over uw persoonlijke situatie kunt u altijd even vrijblijvend bellen of mailen, want:

Check je Recht, Je hebt er Recht op!

Schade waarvoor een particulier/rechtspersoon aansprakelijk kan zijn (A.V.P. schades) / Huis-Tuin-Keuken ongeval / Letsel tgv Diergedraging

Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld:

– letsel door een botsing tussen twee fietsers of
– letsel door een val van een ondeugdelijke trap bij de buren of een ongeval in de keuken met kokend water/frituurvet, dit is te claimen op de A.V.P.-verzekering (Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren) of
– letsel door een gedraging van een (huis)dier waarvoor de eigenaar (of via A.V.P.-verzekering) aansprakelijk gesteld kan worden (bijv. trap van paard of hondenbeet (vaak bij kinderen)

Heeft u letsel opgelopen maar weet u niet zeker of u hiervoor iemand aansprakelijk kan stellen? Bel of email ons vrijblijvend.
Uw belang staat voorop en vragen staat vrij, dus Check Je Recht!

Schuldvraag-/Toedrachtonderzoek i.v.m. aansprakelijkheidkwestie

Mocht het noodzakelijk zijn om een uitgebreid schuldvraag-/toedrachtonderzoek te doen om een aansprakelijkheid jegens een partij vast te kunnen stellen, verzorgen wij dit voor u. Ook hierin zijn wij gespecialiseerd.

Second-opinion lopende letselschadezaak

Indien u reeds een letselschade claim heeft lopen tegen een verzekeraar, maar wellicht niet helemaal tevreden bent over de voortgang/wijze van behandeling kunt u bij ons terecht voor een second-opinion.
Wij kunnen u tips geven of indien gewenst de verdere belangenbehartiging op ons nemen.

Ook als er een afwikkelingsvoorstel op papier ligt en u twijfelt, kunnen wij voor u nazien of het deugt doet aan uw schade en of overal rekening mee is gehouden. Wij zullen het dossier beoordelen en u kunnen adviseren.

Als u eenmaal definitief heeft getekend kunt u er niet meer op terug komen, dus bij twijfel:CHECK JE RECHT!

Het eerste gesprek hierover is overigens geheel gratis.

Verhalen van loonschade en reintegratiekosten voor werkgevers met zieke werknemer tgv ongeval

Stel: één van uw medewerkers raakt (tijdelijk) arbeidsongeschikt t.g.v. een hem of haar overkomen ongeval veroorzaakt door een andere partij.
Dat is niet alleen erg vervelend voor uw werknemer, maar ook voor u.
U bent immers als werkgever verplicht het loon door te betalen en daarnaast kunt u ook te maken krijgen met (extra) kosten zoals reïntegratiekosten.
Die kosten omvatten ook bijv. kosten van de ingeschakelde Arbodienst, vervoerskosten ivm de reïntegratie, omscholingskosten, persoonlijke hulp en aanpassingen op de werkplek. Dat kan nog aardig oplopen.

Indien de schuld van het ongeval bij een derde ligt, kunt u het netto doorbetaalde loon én de kosten van reïntegratie meestal verhalen bij de aansprakelijke partij/verzekeraar.
In de praktijk maken werkgevers regelmatig géén gebruik van hun regresrecht, daar dit voor hun te veel tijd in beslag neemt en ze er vaak ook niet bij stilstaan.
Wij kennen de te bewandelen wegen en kunnen dit voor u vlot in gang zetten, voor u de aansprakelijkstelling opstellen, de vordering in kaart brengen, contact met de aansprakelijke partij/verzekeraar onderhouden en voor u de kosten verhalen.

De kosten hieraan verbonden worden, anders dan bij het verhalen van de schade voor een slachtoffer, niet door een verzekeraar betaald. Hiervoor zullen wij met u een kosten afspraak maken.

Wilt u meer informatie? Bel of mail ons gerust voor een vrjblijvend advies en Check je Recht, je hebt er Recht op.