De totale letselschade is een optelsom van verschillende schadeposten

Hieronder staan de meest voorkomende:

Extra Kinderopvang

tgv het opgelopen letsel kunt u (tijdelijk) niet zelf voor de kinderen zorgen, zodat u extra gebruik maakt vh kinderdagverblijf of een andere oppas voor de kinderen.

Economische kwetsbaarheid

Soms kan u ondanks het letsel toch uw werk blijven uitoefenen; er is dan geen inkomensschade. Maar kan u dit wel vol houden? Loopt u niet op uw tenen? Is een uitval in de toekomst te verwachten? En zo ja, hoe zit het dan met de kansen op de arbeidsmarkt. De praktijk leert dat mensen met een beperking soms moeilijker aan de slag kunnen komen. Voor deze onduidelijkheden of verminderde kansen op de arbeidsmarkt kan een schadevergoeding worden betaald.

Extra onkosten

Het kan zijn dat u na het ongeval meer thuis bent. Dan zult u automatisch meer kosten maken. Het gaat bij deze schadepost o.a. om bijv. extra energiekosten, telefoonkosten en extra boodschappen voor het bezoek.

Huishoudelijke hulp/Mantelzorg

Door het letsel kan u tijdelijk of blijvend bepaalde huishoudelijke werkzaamheden (wassen, strijken, stoffen etc) niet meer verrichten en moet daarvoor hulp inschakelen. Ook als nog geen kosten zijn gemaakt maar wel vaststaat dat huishoudelijke hulp nodig is, moet deze schade worden vergoed.

Inkomstenderving

Volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft vaak financiële gevolgen, omdat u bijvoorbeeld niet uw volledige salaris doorbetaald krijgt of toeslagen of bonussen misloopt. Daarnaast zal er sprake zijn van minder opbouw van pensioen. Bij de berekening van deze schadepost wordt ook rekening gehouden met gemiste carrièrekansen.

Juridische bijstand

Als u letsel oploopt door een ander bijv. tgv een verkeersongeval, krijgt u ineens te maken met allerlei zaken waar u juridische hulp bij nodig heeft.

Het in de arm nemen van een letselschade-expert, zoals wij ook zijn, brengt kosten met zich mee. Die kosten vallen onder de door u geleden schade en worden daarom ook door de verzekeraar betaald.

In enkele gevallen wordt een schade niet 100% vergoedt, bijv. als een autogordel niet gedragen werd ten tijde vh ongeval en het letsel erger is als wanneer de gordel wel zou zijn gedragen kan de verzekeraar bijv. maar 75% vergoeden, zodat ook de juridische kosten niet volledig vergoedt worden, hier zal dan vooraf een afspraak over worden gemaakt met u.

Kosten zonder nut

Kosten die voor het ongeval al waren gemaakt, maar die door het ongeval geen nut meer hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aangeschafte seizoenskaart voor het voetbal, sportschoolabonnement of de museumjaarkaart.

Materiele schade

Onder deze schadepost valt schade aan zaken en eigendommen die u bij het ongeval bij u droeg, denk hierbij aan beschadigde kleding, sieraden/horloge, auto, telefoon, laptop, etc.

Overlijdensschade

Kosten begrafenis, Kosten verlies aan inkomen, Kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp, Kosten voor het laten uitvoeren van klussen in en rond het huis, Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is gesteld nog vóór het overlijden van het letselschadeslachtoffer kan ook smartengeld gevorderd worden.

Studievertraging, omscholingskosten

Treedt er studievertraging op, dan komen de extra studiekosten voor vergoeding in aanmerking. Ook het feit dat u later de arbeidsmarkt op gaat, komt voor vergoeding in aanmerking.

Schadebeperkende maatregelen

kosten bedoeld om schade te beperken, bijv. onderhoudsvriendelijk maken van de tuin.

Smartengeld

Als slachtoffer heeft u recht op smartengeld oftewel vergoeding van immateriële schade. Het betreft een financiële compensatie voor leed of smart; pijn, verdriet, gemiste levensvreugde en geestelijk leed als gevolg van het ongeval. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door de aard en de ernst van het letsel.

Verlies zelfwerkzaamheid/doe-het-zelf-capaciteitsverlies

Dit zijn de kosten die u moet maken omdat er bijvoorbeeld een tuinman, aannemer of schilder moet worden inschakelt voor het onderhoud aan- of reparatie van zijn woning of tuin. Deze schade wordt alleen vergoed als u voor het ongeval het onderhoud aan uw huis en tuin zelf verrichtte.

Wettelijke rente

Wettelijke rente is een wettelijk percentage dat wordt berekend over de schadevergoeding. Hoe langer de schadeafwikkeling duurt hoe hoger het bedrag aan rente.

Zelfstandige schade

Als zelfstandig ondernemer kunt u te maken krijgen met hoge schadeposten zodra u (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt door een ongeval. Het bedrijf kan gedeeltelijk of geheel stil komen te liggen, de inkomsten lopen terug maar de rekeningen blijven maar komen. De schade kan hierdoor voor een zelfstandig ondernemer zoals u hoog oplopen. Deze schade kunt u verhalen op de aansprakelijke partij.

Ziektekosten

Alle denkbare medische kosten (aanschaf medicijnen, hulpmiddelen, behandelingen) die niet door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Denk daarbij ook aan het eigen risico dat de ziektekostenverzekeraar in rekening brengt.

Ziekenhuisdaggeldvergoeding

Indien u na het ongeval opgenomen wordt in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis, heeft u recht op een daggeldvergoeding. Dit betreft een vast bedrag per dag opname, die jaarlijks door de Letselschaderaad wordt vastgesteld. De daggeldvergoeding ziekenhuisopname is bedoeld om bijvoorbeeld de kosten van de huur van de televisie, parkeerkosten van bezoekers en kosten van tijdschriften te dekken.

Affectieschade

Dit is een vorm van smartengeld voor de naasten/nabestaanden van slachtoffers die door een fout van een ander ernstig blijvend letsel hebben opgelopen of zijn overleden. Een vergoeding voor dierbaren die verdriet hebben en met wie het slachtoffer zijn leven deelt/deelde.
Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade.
Het is een regeling met vaste bedragen tussen de € 12.500 en € 20.000, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval.
Ook vanuit de letselschadepraktijk is gepleit voor een regeling van affectieschade. Het is een gewenste uitbreiding van het recht op schaderegeling zoals die er nu is en geeft blijk van erkenning van de heftige impact van het smart wat niet alleen door het slachtoffer, maar ook door de naasten wordt geleden.
De Eerste Kamer heeft op 10 april 2018 een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt.
Deze nieuwe wet treedt op 1 januari 2019 in werking.